Babica – osebnostne lastnosti, potrebna znanja in vrednote

Babištvo je staro toliko, kot je staro človeštvo. Skozi zgodovino  se je pomen babištva in babic, zaradi razvoja drugih medicinskih vej izgubil. Zdaj so nastopili ponovno časi, da babištvo in babice dobimo nazaj ugled in avtonomijo, ki smo jo skozi zgodovino izgubili. Zato je pomembno, da se babiški poklic predstavlja in ozavešča ljudi o kompetencah babice. Še bolj pomembno pa je, da se zdravstveni sistem preuredi tako ,da bodo babice lahko izvajale svoje kompetence in da bo babištvo postalo profesija.

Kaj pomeni biti babica?

Biti babica je mnogo več kot samo porajanje dojenčkov. Babica je po navadi prvi in glavni kontakt za ženske med nosečnostjo, med porodom in v poporodnem obdobju. Babica zagotavlja pomoč in podporo ženskam pri odločanju v času nosečnosti in po porodu. Vloga babice je zelo raznolika. Izvaja klinične preglede, posreduje zdravstvene informacije in informacije o starševstvu, podpira nosečo žensko in njeno družino skozi proces nosečnosti in poroda in pomaga pri prilagajanju na novo starševsko vlogo. Babica sodeluje z drugimi zdravstvenimi in socialnimi delavci, z namenom zadovoljitve potreb bodoče matere-nosečnice, ne glede na to ali gre za najstnice, socialno ogrožene ženske, ženske s posebnimi potrebami  ali ženske iz drugih etničnih okolij.

Obstaja vrsta pomembnih znanj in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje poklica babištva (NHS UK, 2017 in Brown, 2014):

* Strokovno znanje in potrpežljivost za delo z ljudmi: dojenček »se zgodi« različnim ljudem,  tako babica zagotavlja strokovno podporo in nudi pomoč velikemu številu različnih žensk, s sebi lastnimi potrebami, željami in lastnostmi, v najbolj čustveno intenzivnih obdobjih v njihovem življenju. Babica prihaja v stik z ženskami, družinskimi člani in drugimi zdravstvenimi delavci. Biti sposoben učinkovito delati z ljudmi na različnih ravneh z različnimi lastnostmi je pomemben segment babiškega dela. Medtem ko ji ni treba »ljubiti vseh«, s katerimi se srečuje, je pomembno da babica ne obsoja in »sodi« različnih ljudi in potreb, tako lahko na strokoven način zagotovi ustrezno nego.

* Dobra komunikacija in opazovanje: babica je dobra pri poslušanju in komuniciranju z ženskami, njihovimi partnerji in družinami. Večina ljudi se zaveda, da so za medicinsko in zdravstveno osebje potrebna dobra komunikacijska znanja. En del komunikacije je včasih potisnjen na stran, to je poslušanje. Biti sposoben poslušati paciente pomaga bolje razumeti njihove potrebe in tudi pomaga vzpostaviti povezavo.

* Zanimanje za fiziologijo in psihologijo nosečnosti in poroda:  babica ima poglobljeno strokovno znanje o poteku poroda in razvoju otroka. Prav tako je pomembno, da svoje znanje nadgrajuje in primerja teorijo in prakso.

* Sposobnost reševanja problemov:  Babica pri svojem delu naleti na različne situacije in težave. Nekatere težave imajo preprosto rešitev, druge zahtevajo »out of the box« razmišljanje z uporabo kliničnega znanja in zahtevajo objektivno preučitev situacije.
Dobra presoja in ocenjevanje okoliščin: Poleg spretnosti za reševanje težav je izjemnega pomena dobra presoja. Nosečnost in porod vedno ne potekata tako kot bi morala in okoliščine so lahko nejasne, brez definitivnih rešitev. Zato je pomembno da babica zna oceniti situacijo. Dobra presoja pomeni tudi vedeti, kdaj iskati pomoč,  na primer, med porodom se lahko pojavijo komplikacije in morda bo potrebna pomoč drugih zdravstvenih delavcev, preden se bodo pojavili nadaljnji zapleti.

Ravnotežje med empatijo in objektivnostjo: babice vzdržujejo ravnotežje  med empatijo in objektivnostjo in vedo kdaj izkazati oboje. Nekatere situacije zahtevajo empatijo, medtem ko je v drugih primerih pomembno, da preprosto navedete dejstva. Uporabniki skrbi si želijo sočutja in empatije. Toda babica ne sme dovoliti, da bi oboje ogrozilo potrebno skrb ali zdravljenje. V nekaterih primerih je uporabnikom potrebno neposredno podati informacije, brez »zavijanja v celofan«, saj to ni v najboljšem interesu bolnice, biti odkrit pa vsekakor je. Dobre babice vedo, kako biti odkrit in neposreden na sočuten način.

* Sposobnost odgovarjanja na vprašanja in svetovanje: babice so najpogostejša kontaktna točka za bodoče starše, zato morajo biti sposobne odgovoriti na njihova vprašanja, deliti svoje znanje s pacienti, njihovimi družinami in prijatelji.

* Veselje do poučevanja:  Če nameravate postati babica, bi morali tudi uživati v izobraževanju uporabnic skrbi. Nosečnice in njihovi partnerji bodo morda potrebovali informacije o zdravju v času nosečnosti, zapletih ki jih je treba upoštevati, in prehranskih priporočilih. Ženske potrebujejo informacije o možnostih za lajšanje bolečine pri porodu in o temah, kot so dojenje, nega dojenčkov, itd. Babica ima znanje, da zapletene zdravstvene informacije razloži na način, ki ga ženske lahko razumejo.

* Večopravilnost – multitasking: babica opravlja več nalog in opravil hkrati, tako npr. spremlja kontrakcije pri ženski, nadzira srčni utrip otroka, istočasno ženski posreduje informacije, itd. Možnost osredotočanja na več stvari hkrati je zelo koristna veščina in je pri babiškem delu bistvena.

* Veselje za delo v team-u:  babice so del multidisciplinarnega tima, ki vključuje različne medicinske in zdravstvene poklice in delavce.

* Ukvarjanje s čustveno nabitimi situacijami in ohranjanje mirnosti: v času stresa babica ostane mirna in pozorna,  ženskam omogoči da se počutijo samozavestno in pod nadzorom. V redkih primerih, ko gre kaj narobe, je babica pripravljena na hitro in učinkovito odzivanje. Podobno kot drugi zdravstveni delavci morajo babice dobro delati pod pritiskom. Porod ne poteka vedno kot je bilo predvideno. Okoliščine se spreminjajo in lahko pride do zapletov. Babica mora ostati mirna, da lahko svoje delo opravi optimalno in pomiri žensko. Ženska se tako sprosti in osredotoči na pravilno dihanje in potiskanje.

* Zaupanje v svoje znanje: babica mora zaupati v svoje strokovno znanje in sposobnosti. Če zaupate vase, bodo tudi ženske lažje zaupale vam.
Prilagodljivost: včasih se okoliščine med porodom spremenijo. Dobra babica razume, da ne more nadzorovati vsake situacije, vendar se lahko prilagodi, če je potrebno, da bi pripeljala porod varno do konca.

* Potrpežljivost:  Babica mora pogosto nekatere informacije podati večkrat in okoliščine večkrat razložiti,  ženske pa lahko zastavijo veliko vprašanj. Nosečnost in porod lahko za izkušeno babico predstavljata vsakodnevno rutino, za žensko pa je to lahko prva nosečnost, prvi otrok ali prvi porod. Potrpljenje in  čas, ki ga babica nameni porodnici, pomagata olajšati strahove.

NHS UK (2017) posebej navaja naslednje pomembne lastnosti in vrednote babiške in zdravstvene nege:
–    skrb
–    sočutje
–    kompetence
–    komunikacija
–    pogum
–    zavezanost

Nicholls in Webb (2006) v članku “Kaj je dobra babica? – Integrativni pregled metodološko raznolikih raziskav”, navajata, da dobre komunikacijske veščine največ prispevajo k temu, da je babica “dobra babica”, hkrati pa k temu prispevajo tudi sočutje, prijaznost, podpora (afektivna domena), znanje (kognitivna domena) in spretnost (psihomotorična domena). Nadalje navajata naslednje nujne zahteve za “dobro babico”:
– izobraževanje in raziskovanje,
– sposobnosti babice, da ženske obravnava kot posameznice,
– na skrbi temelječ pristop,
– biti “na voljo” za ženske.

Zaključujeta, da dobra babica lahko nadomesti slabe sistemske zdravstene rešitve, ženske pa naj imajo možnost izbrati, kdo bo njihov ponudnik babiških/zdravstvenih storitev, pri odločitvi pa naj bodo vključeni partnerji.

Kako pomembna je komunikacija v babištvu sem pisala tudi v svoji magistrski nalogi. Komunikacija v babištvu igra pomembno vlogo v procesu rojevanja. Zaradi organizacije dela v Sloveniji ženska z babico praviloma nima stika pred porodom, kar lahko negativno vpliva na proces zaupanja. Ob sprejemu ženske v porodno sobo ni prostora za napake. Babica mora ustrezno, profesionalno in čuteče pristopiti do ženske, ji vliti upanje in vzpostaviti zaupanje. Prvi stik je pri vzpostavitvi zaupanja najpomembnejši. Poleg verbalne je pomembna tudi neverbalna komunikacija. Vedno smo tudi na očeh partnerja, ki budno spremlja naše početje, obrazno mimiko in kretnje. Da se približamo željam ženske, morajo biti politike porodnišnic naravnane k temu. Znanje in izkušnje nam lahko pri tem veliko pomagajo. Pomembno je, da ženske že v času nosečnosti dobijo ustrezne informacije glede samega poroda. Njihova naloga je, da se na podlagi dobljenih informacij pozanimajo, katera porodnišnica se njihovim željam najbolj približa. Govorimo torej o osveščeni izbiri. Svoje želje in razmišljanje glede poroda lahko zdravstvenemu osebju posreduje ustno ali s pomočjo porodnega načrta. O tem se naj pogovori že ob sprejemu v porodne sobe. Tako bodo zdravstveni delavci dobili predstavo o tem, kar si ženska želi, in jo pri tem spodbujali. Kljub vsemu pa babica na podlagi znanja in izkušenj ter glede na vedenje ženske vidi, kaj bi lahko spremenili, da bi bilo ženski udobneje in prijetneje. V proces rojevanja vključujmo tudi partnerja oz. porodno spremljevalko. Žensko vodimo skozi porod, naša navodila naj bodo kratka in jasna. Če smo se držali prvega pravila, da je pomemben prvi vtis, smo s tem naredili največ. Pridobili smo namreč njeno zaupanje, kar pomeni, da smo preprečili pretirano izločanje adrenalina, ki bi lahko oviral napredovanje poroda, hkrati pa nam ženska zaupa, kaj ji odgovarja in kaj ne, in se tako lažje približamo njenim željam. Komunikacija med babico in žensko/parom je zelo pomembna v procesu rojevanja.

VIRI: Vir1Vir2Vir3Vir4Vir5Vir6

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije skladno s 4. členom Statuta na Skupščini 26. 3. 2011 sprejela

KODEKS ETIKE za babice Slovenije

*Definicija poklica babice *

Babica je oseba, ki je uspešno zaključila javno priznan študijski program babištva, ki temelji na ICM (International Council of Midwives) osnovnih kompetencah za babiško prakso in ICM standardih za izobraževanje babic; je vpisana v register zdravstvenih delavcev, je pridobila licenco za opravljanje babiške dejavnosti, uporablja strokovni naslov babica in dokazuje usposobljenost za izvajanje babiške prakse.

Babica je prepoznana kot odgovorna in zanesljiva strokovnjakinja, ki dela v partnerstvu z žensko, jo podpira, neguje in svetuje med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju. Spremlja žensko med porodom, pri čemer se zaveda lastne odgovornosti, izvaja pa tudi babiško nego novorojenčka in dojenčka.

Ta skrb vključuje preventivne ukrepe, promocijo normalnega poroda, prepoznavanje zapletov pri materi in otroku, dostop do zdravstvene oskrbe ali druge ustrezne pomoči ter izvedbo nujnih ukrepov. Babica ima pomembno vlogo pri zdravstveni vzgoji in izobraževanju ženske, družine in širše družbene skupnosti. Njeno delovanje vključuje prenatalno vzgojo, pripravo na odgovorno starševstvo, posega pa tudi na področje zdravja žensk, spolnega ali reproduktivnega zdravja ter zdravja otrok. Babica lahko deluje na domu, v skupnosti, v bolnišnicah, na klinikah ali v zdravstvenih domovih.

Definicija poklica babice, ki jo je sprejela Mednarodna zveza babic (ICM) junija 2011, Durban, Južnoafriška republika.

Babica v slovenskem prostoru zajema vse dosedanje strokovne nazive v zvezi s poklicem babice: medicinska sestra – babica, višja medicinska sestra s specializacijo iz porodniške zdravstvene nege, diplomirana babica, diplomirani babičar, magister/magistra babištva.

V besedilu uporabljeni izraz babica se nanaša na oba spola.

Kodeks etike za babice Slovenije

NAČELO I: Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja temeljne človekove pravice, pravice matere, otroka in družine.

NAČELO II: Babica spoštuje pravico ženske do izbire in odločanja.

NAČELO III: Babica spoštuje zasebnost in dostojanstvo ženske, otroka in družine. Pri tem jo zavezuje poklicna molčečnost.

NAČELO IV: Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti samostojna. Dolžna je izvajati kakovostno in varno babiško nego, utemeljeno na raziskavah, ter je za to moralno, etično, strokovno in pravno odgovorna.

NAČELO V: Babica deluje zdravstveno-vzgojno in promovira zdravje.

NAČELO VI: Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na strokovnem področju in sodeluje z drugimi strokovnjaki.

NAČELO VII: Babica si prizadeva za vseživljenjsko izobraževanje, za širitev strokovnega znanja in za raziskovalno delo.

         NAČELO I

Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja temeljne človekove pravice, pravice matere, otroka in družine.

 • Babica spoštuje načelo enakosti in zagotavlja vsem enako kakovostno babiško nego, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično prepričanje, izobrazbo ali socialni položaj. Hkrati zagotavlja, da nihče ne bo prikrajšan ali oškodovan zaradi svojega zdravstvenega stanja, fizične ali psihične nezmožnosti, videza, starosti, kulture in vrednot, stanu ali spolne usmerjenosti ter zdravju škodljivih razvad. Nepristranska je pri obravnavi marginalnih skupin.
 • Babica pri izvajanju babiške nege pristopa k ženski in njeni družini celostno; upošteva njihove fizične, psihične, socialne in duhovne potrebe ter je njihova zaupnica in zagovornica.

         NAČELO II
Babica spoštuje pravico ženske do izbire in odločanja.

 • Babica podpira pravico ženske, da aktivno sodeluje v odločitvah o njeni zdravstveni oskrbi. Spoštuje njeno pravico do izbire, ki temelji na popolni informiranosti in soglasju ter žensko spodbuja, da se zave lastne odgovornosti za izid svojih odločitev.
 • Babica zagotavlja pravno in moralno pravico vsake ženske do samoodločanja v času nosečnosti, poroda in zgodnjega starševstva.
 • Babica omogoča in vzpodbuja podporno vlogo partnerja in družine v obdobju nosečnosti, poroda in zgodnjega starševstva.Omejitve:
 • Babica se zaveda, da lahko pride do okoliščin, ko odločitve ženske na osnovi informiranega soglasja ne bo mogoče v celoti izpolniti. V primeru, ko bi odločitev ženske pomenila ogrožanje življenja zanjo in/ali otroka, je babica dolžna ženski situacijo pojasniti na njej razumljiv način in ravnati v skladu s strokovno utemeljeno in veljavno doktrino.

        NAČELO III
Babica spoštuje zasebnost in dostojanstvo ženske, otroka in družine. Pri tem jo zavezuje poklicna molčečnost.

 • Babica upošteva in spoštuje pravico ženske do zasebnosti in dostojanstva pri izvajanju babiške nege.
 • Babica je dolžna varovati kot poklicno skrivnost vse informacije o ženski in otroku, ki so zdravstvenega, osebnega, družinskega ali socialnega značaja.
 • Babica spoštuje in zagotavlja zaupnost podatkov v skladu z željo ženske in veljavno zakonodajo in razkrije določene podatke le, kadar sta ogrožena zdravje ali varnost ženske ali otroka. Kadar je potrebno razkritje podatkov, o tem seznani le tiste sodelavce v babiški ali zdravstveni obravnavi ženske, ki bi lahko preprečili škodljive posledice spoštovanja zaupnosti.
 •   Babica zagotavlja zasebnost in zaupnost podatkov ne glede na obliko, v kateri so podatki shranjeni.

           NAČELO IV
Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti samostojna. Dolžna je izvajati kakovostno in varno babiško nego, utemeljeno na raziskavah, ter je za to moralno, etično, strokovno in pravno odgovorna.

 • Babica posameznikom, za katere skrbi, zagotavlja najboljšo možno strokovno obravnavo, ki temelji na raziskovalnih dokazih ter je v skladu s filozofskimi stališči babiške stroke.
 • Babica se zaveda notranjih potencialov ženske, zato v skrbi zanjo upošteva njeno lastno, intuitivno védenje o sami sebi.
 • Primarna skrb babice sta ženska in njen otrok; ob tem ne sme zanemariti njunega ožjega socialnega omrežja – partnerja/ke, družine ter pomembnih drugih, ki oblikujejo podporni sistem posameznice.
 • Babica je za svoje strokovne odločitve, dejanja in izide odgovorna pred svojo vestjo, žensko in njeno družino, babiško stroko in družbo.
 • V kolikor babica ugotovi, da na posameznem področju kakovost zdravstvene in socialne obravnave ženske, otroka in/ali njune družine ni ustrezna, je dolžna dati pobude za izboljšave. To vključuje (pre)oblikovanje standardov, pa tudi prijavo neetičnega odnosa oz. ravnanja stanovskih kolegov in drugih zdravstvenih strokovnjakov ali sodelavcev svojim predpostavljenim, in če je potrebno, ustreznim organom.
 • Babica nikoli ne odkloni babiške nege ženski in njeni družini ob nenadnem porodu. Prav tako vedno nudi nujno medicinsko pomoč in pomoč ljudem v izjemnih razmerah ter se v sklopu danih okoliščin zavzema za najboljšo možno kakovost zdravstvene obravnave.Omejitve:
 • Babica lahko odkloni babiško nego ali sodelovanje pri zdravstveni obravnavi, kadar meni, da je to zanjo etično ali versko nesprejemljivo (ugovor vesti). Zavrne tudi izvedbo posegov in/ali postopkov, za katere nima ustreznih strokovnih znanj in izkušenj. Ob tem posamezniki, ki jih obravnava, ne smejo biti prikrajšani.
 • Babica odkloni vsako boniteto ali darilo, če je to mogoče razumeti kot prizadevanje, da bi za posameznika v njeni babiški skrbi ali zase dosegla kakršnokoli ugodnost.

          NAČELO V
Babica deluje zdravstveno-vzgojno in promovira zdravje.

 • Babica zdravstveno vzgojo usmerja k ženskam, njihovim družinam in širši družbeni skupnosti. Pri tem spodbuja zdrav življenjski slog, informira o aktivnostih, ki krepijo zdravje, in ozavešča o škodljivosti razvad.
 • Babica predstavlja nosečnost, porod in poporodno obdobje kot fiziološka stanja v življenju ženske, pri čemer spodbuja njena realna pričakovanja glede varnega poroda.
 • Babica je nenadomestljiva pri pripravi na odgovorno starševstvo, njena zdravstveno- vzgojna vloga pa posega tudi na področje zdravja žensk, spolnega in reproduktivnega zdravja in zdravja otrok.
 • Babica se zaveda vpliva škodljivih okoljskih dejavnikov na zdravje, zato je zavezana k skrbi za zdravo okolje. Vse vire (vodo, energijo, material) izkorišča premišljeno in varčno. Je okoljevarstveno osveščena in ekologijo promovira v družbi.

          NAČELO VI
Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na strokovnem področju in sodeluje z drugimistrokovnjaki.

 • Babica nikoli ne odkloni pomoči kolegici/u. K temu jo zavezujeta poklicna dolžnost in stanovska pripadnost.
 •   Babica z asertivnim vedenjem prispeva k dobrim medosebnim odnosom znotraj zdravstvenega tima.
 • Babica pri svojem delu sodeluje z različnimi strokovnjaki, pri čemer spoštuje poklicno vlogo in znanje vsakega posameznika.
 •   Babica je solidarna do drugih babic po svetu. Nudi jim stanovsko podporo pri razvoju stroke. V primeru elementarnih in drugih nesreč jih podpira in jim nudi pomoč.
 •   Babica deluje v skladu z dokumentom Osebnostna in poklicna podoba babice.

            NAČELO VII
Babica si prizadeva za vseživljenjsko izobraževanje, za širitev strokovnega znanja in za raziskovalno delo.

 •   Babica skrbi za svoj strokovni in karierni razvoj.
 •   Babica sledi strokovnemu napredku in se zavzema za uvajanje novih metod dela, ki zagotavljajo večjo kakovost babiških storitev.

Babica podpira in izvaja raziskovalno delo na področju babištva in se zavzema za prakso, ki temelji na dokazih. Aktivno sodeluje tudi pri raziskavah na drugih področjih znanosti.

Babica sodeluje pri izobraževanju študentov babištva, dijakov in študentov drugih zdravstvenih ved in babic v praksi.

Ljubljana, 2011Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Vir

Rok Janežič – “Moje delo je moj svet” – Babičar”

Intervju z mano za iskreni.net

Porod v 16. stoletju – Azteška babica

5.5.2017 mednarodni dan babic – uspel. #IMD2017

 

Podobne objave