NAGRADNA IGRA ZA 10 LET- Lov za skritim geslom (september, 2022)

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE „ Lov za skritim geslom“.

 1. Organizator nagradne igre: Organizator nagradne igre “Lov za skritim zakladom” je zavod MOJA BABICA v nadaljevanju “organizator”.
 2. Trajanje nagradne igre: Celotna nagradna igra traja od uvodnega storyja  dne 18. 09. 2022 do zadnjega žreba v soboto, 24. 09. 20212.  Sodelovanje  bo možno vse do trajanja storyja z okencem za vpis besed.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Intagram (v nadaljevanju Instagram ) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Instagrama. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Instagram, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Instagram. Instagram ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

 1. Namen nagradne igre: Namen nagradne igre je zahvala vsem, ki podpirajo Mojo babico, ter predstavitev podjetji s katerimi organizator sodeluje in podpora majhnim slovenskim podjetjem.
 2. Nagrade: Posamezen nagrajenec bo prejel nagrado, za katero bo izžreban. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade ni možno prenesti na tretjo osebo (dobi jo lahko le oseba označena v komentarju). Nagradna igra je popolnoma neprofitna.

Za prevzem nagrad se nagrajenec dogovarja z organizatorjem, ki ga nato (glede na nagrado) poveže s podjetjem.

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri veljajo omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

 1. Sodelovanje v nagradni igri: Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči mora biti resnična oseba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov nastja@mojababica.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Navodila nagradne igre

 1. Potek nagradne igre: V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na omrežju Instagram:
 • sledi Instagram profilu @mojababica –  https://www.instagram.com/mojababica/,
 • vpiše pravilno skrito geslo v okvirček v storyju. Od objave ima 24 ur časa.

Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran pa je lahko samo enkrat.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Privolitev: S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila , splošne pogoje sodelovanja in splošne pogoje na www.mojababica.si, kar je tudi eden od pogojev sodelovanja. Ostali pogoji navedeni v nadaljevanju.
 2. Izbor nagrajencev: Izmed tistih, ki bodo sodelovali v nagradni igri v skladu s temi pravili, bo organizator  v soboto po objavi izbrala zmagovalca, ki bo izbran na podlagi žreba. Posameznik lahko prejme samo tisto nagrado za katero je sodeloval (žrebanje konkretno določene nagrade se opravi izmed vseh posameznikov, ki so sodelovali). Organizator si glede na vsebino posredovanih idej pridržuje pravico, da nagrad(e) ne podeli. Organizator bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor  bo dokumentiran s fotografijami in deljen na omrežju Instagram.
 3. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad: Zmagovalec bo po žrebu obveščen o izboru z objavo v storyju nagradne igre na Instagram profilu organizatorja https://www.instagram.com/mojababica/ s pozivom, naj se javi v inbox. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka oz. imena, ki ga uporabljajo na socialnem omrežju.

V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Za uporabo nekaterih nagrad je potreben računalnik/telefon/tablica, ki omogoča uporabo videokonferenčnega sistema Microsoft Teams.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec ne sporoči svojega e-naslova v določenem roku,
 • nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 5  dni od žreba.

Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je izvedba nagradne igre. Osebne podatke (ime in priimek oz. ime, ki ga posameznik uporablja na soc.omrežjih) organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov (prevzem nagradne igre) oz. na podlagi pisnega preklica posameznika, se podatki nemudoma izbrišejo. Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani le organizatorju. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad,
 • objav posredovanih nagrad v skladu s temi pogoji.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli izbris svojih podatkov, lahko zahtevo poda na nastja@mojababica.si. Podatki o nagrajencih se na sedežu podjetja hranijo eno leto.

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator nagradne igre si pridržuje  pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu https://www.instagram.com/mojababica/.

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Izključitev iz nagradne igre

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

Obdavčitev nagrad

 1. Obdavčitev nagrad: Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

Reševanje sporov

 1. Reševanje sporov: Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Objava pravil

 1. Objava pravil: Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.mojababica.si

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih sodelovanj v nagradni igri. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Maribor, 18. 09. 2022, Moja babica

Hvala Awoolcadomedia za pomoč pri oblikovanju dokumenta.

Upoštevana so bila pravila Instagram

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.