Očetje in dojenje: odnos, vključenost in podpora

Očetje predstavljajo primarni vir podpore za doječe matere. Matere pogosto opredeljujejo očeta svojega otroka kot pomembnega pri sprejemanju odločitev o dojenju. Znanstvenih raziskav ki bi se ukvarjale z vlogo očeta pri dojenju ni veliko.

Najnovejše raziskave kažejo, kadar ima oče pozitiven odnos do dojenja, je vključen pri odločanju o dojenju in tudi sicer nudi podporo (psihološko, praktično, fizično, itd.), to v veliki meri vpliva na odločitev in vztrajanje pri dojenju pri doječih materah. Očetov vpliv je povezan s povišano stopnjo dojenja pri ženskah in z daljšim časom trajanja dojenja, nekatere študije navajajo pozitivne vplive pri odločanju v zvezi z začetkom dojenja, nadaljevanjem in odstavitvijo (Binns in Scott, 2002; Earle, 2002; Sherriff et al., 2009; Swanson in Power, 2005). Po drugi strani lahko ima izključitev očeta iz podpore in priprave na dojenje, negativen vpliv na očetovo kakovost življenja, samo-učinkovitost in samopodobo.

Določene študije (Abu-Abbas in I Kassab in I Shelash, 2016) kažejo, da imajo v nekaterih (konservativnih) okoljih očetje negativen, odklonilen odnos do dojenja, zaradi vplivov okolice in družbe, vere in stereotipov. Posledično se ne želijo vključevati v dojenje in podporo in doječa mati nima primarnega stebra podpore pri tem pomembnem življenjskem procesu.

Spet drugje se očetje soočajo s pomanjkanjem znanja za nudenje pomoči. Očetje ponekod izražajo jasen interes za sodelovanje s svojimi partnerkami in jih podpirajo pri dojenju. Vendar pa so mnenja, da nimajo znanja, razumevanja in spretnosti, da bi nudili ustrezno podporo in pomagali (Brown in Davies, 2014). Tako študija navaja pomen večje informiranosti in podpore glede dojenja,  ki ne bi bila usmerjena samo k doječim materam, ampak tudi k očetom oz. partnerjem.

tabela-dojenje

Tabela: Predhodni dejavniki, oblike očetove pomoči in posledice očetove podpore v zvezi z nadaljevanjem dojenja (Sheriff et.al., 2014)             

Zaključimo lahko, da vključevanje očetov v proces priprave in »supporta« pri dojenju pozitivno vpliva na dojenje, povezovanje s partnerjem in krepitev trdnosti novonastale družinice. Tudi v babištvu in zdravstveni negi bi bilo potrebno spodbujati prisotnost in vlogo očeta v celotnem procesu dojenja in širše, očetom pa nuditi relevantne informacije, da bodo lažje nudili podporo pri dojenju. Študentom babištva, zdravstvene nege in drugim, koncept lahko predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje, ne samo ker je raziskav s tega področja malo ampak ker gre za zanimivo in aktualno tematiko.

Vir1 , Vir2 , Vir3 , Vir4Vir5

Očetovski dopust

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

Ne glede na to, lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji izrabijo tudi:

  • druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner in partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje otroka,
  • zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust.

Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta morate biti pozorni:

  • najkasneje dan pred nastopom očetovskega dopusta (po rojstvu otroka) se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do materinskega dopusta, vlogo si lahko natisnete tudi tukaj,
  • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta.

V letu 2017 je oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopusta je plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 koledarskih dni (oziroma 11 delovnih dni) dopusta, mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1.1.2017 ima oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 25 koledarskih dni (oziroma 17 delovnih dni), za katere so plačani prispevki za socialno varnost (ti. »neplačani« dopust), oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Pravica do očetovskega dopusta v letu 2017

  1. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so v letu 2017 upravičeni očetje novorojenčkov, ki prvič vlagajo vlogo za očetovski dopust.
  2. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let in še niso vložili vloge za 5 koledarskih dni očetovskega dopusta ter imajo vsaj še 50 koledarskih dni (35 delovnih dni) »neplačanega« očetovskega dopusta – zanj še niso zaprosili ali ga še niso izrabili. Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morajo koristiti v strnjenem nizu (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike) in 50 koledarskih dni manj »neplačanega« očetovskega dopusta, če jim je bil že priznan.
  3. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let in so v letu 2016 pridobili pravico do plačanih 5 dni očetovskega dopusta, vendar jih še niso koristili, ter imajo še vsaj 25 koledarskih dni (17 delovnih dni)»neplačanega«očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo preoblikovanje pravice v 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morajo koristiti v strnjenem nizu (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike) in 25 koledarskih dni manj »neplačanega« očetovskega dopusta.
  4. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let in so v letu 2016 pridobili pravico do plačanih 5 dni očetovskega dopusta ter so jih tudi že izkoristili ter imajo še vsaj 25 dni (17 delovnih dni) »neplačanega«očetovskega dopusta.Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo preoblikovanje pravice v 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta in 25 koledarskih dni manj »neplačanega« očetovskega dopusta. Ker so očetje 5 koledarskih dni že izkoristili in ker je pogoj izrabe strnjeni niz, ki je bil tukaj prekinjen zaradi postopne uveljavitve pravice v več različnih letih, lahko izrabijo samo še 5 dni v strnjenem nizu.
  5. Očetje, ki so že v celoti izkoristili »neplačani« očetovski dopust (jim ga je ostalo manj kot 25 koledarskih oziroma 17 delovnih dni) in očetje, katerih otroci so ob vložitvi vloge starejši od treh let in »neplačanega« očetovskega dopusta ne morejo več uveljaviti oziroma izrabiti, »neplačanega« očetovskega dopusta ne morejo preoblikovati v plačanega.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za 10 koledarskih plačanih dni, ki jih oče izrabi v strnjenem nizu. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila. Vir, CDS Mb

Foto

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.