Pogoji za porod na domu

Med pogoje za porod na domu, bi kot najprej morali opredeliti zakone, ki bi morali biti primerno urejeni, saj bi z njimi preprečili nadaljnje morebitne težave.

Na Nizozemskem, kjer imajo stoletno tradicijo porodov na domu in doma rodi skoraj 30 % nosečnic, so kriteriji sledeči:

 • nosečnica brez prisotnih dejavnikov tveganja v osebni, družinski in porodniški anamnezi (temeljit izbor nosečnic brez prisotnih dejavnikov tveganja naredijo babice ob prvem pregledu v zgodnji nosečnosti),
 • prisotnost babice,
 • dostopnost reševalnega vozila (največ 15 minut do najbližje porodnišnice) (Prelec, 2008).

Po posvetu z ginekologom lahko kot vodilo za anamnestične nevarnosti služi tehtanje dejavnikov tveganja ob upoštevanju drugih kriterijev, kot so oddaljenost od klinike, babice in njene izkušnje pri vodenju tvegane nosečnosti, po tem, ko se zabeležili vse pomembne podatke v materinsko knjižico (Lippens, 2007).

Gorjup in Drolc (2003) k temu dodajta, da naj se babicam nikoli ne zdi škoda časa narediti dobro anamnezo, saj se na podlagi le te odločajo za nadaljnje ukrepe.

V nadaljnjem poglavju bo avtorica predstavila kriterije, ki naj bi bili izpolnjeni za varen porod na domu. Pogoje morajo izpolnjevati tako ženske kot babica, ki bi takšen porod spremljala, in prostor, kjer bi porod potekal z vsem potrebnim materialom.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati ženske

Drglin (2003) piše, da se v Sloveniji za porod na domu odločijo ženske le izjemoma. Po navadi gre za posameznice z zelo izdelano vizijo poroda, ki so se pripravljene za uresničitev svojih potreb izjemno angažirati, tako pri pripravah med nosečnostjo, kot pri organizaciji poroda in iskanju porodnih pomočnic. Pogosto so to posameznice, ki so dejavne v nevladnih združenjih na področju skrbi za nosečnico, porodnico in žensko po porodu. Znanih pa je zgolj nekaj primerov na domu, za katere so se odločile ženske ali pari, ki so bili prepričani, da zdravstvena pomoč pri porodu ni potrebna, zato je porodnica rodila zgolj ob pomoči moža.

Prelec (2001) navaja, da so pogoji za porod na domu glede na nosečnost naslednji:

 • enoplodna nosečnost,
 • glavična vstava,
 • ne-rizična nosečnost (nosečnost, ki je potekala brez morebitnih zapletov).

Gorenc Jazbec (2010) rizične dejavnike razdeli v več skupin. Na nekatere ne moremo vplivati, drugim pa se lahko izognemo.

 • Genetski dejavniki oziroma ponavljajoči se dejavniki v družinah: sem spadajo razne oblike dednih bolezni in pa druge genetske mutacije. Na to vrsto dejavnikov tveganja ne moremo vplivati. Če se v družini opazi ponavljajoče pojavljanje določenih bolezni ali okvar, pa se je pametno pred nosečnostjo posvetovati s strokovnjaki iz genetske ambulante.
 • Biološki dejavniki: sem prištevamo vse viruse, bakterije in protozoe (praživali). Še posebej so nevarni virusi v prvem delu nosečnosti. Med najnevarnejše viruse prištevamo citomegalovirus, virus HIV, virus rdečk. Prav tako so nevarne bakterije in protozoe skozi celo nosečnost (salmonela, toksoplazmoza, listerioza …). Biološkim dejavnikom se do neke mere lahko izognemo tako, da pazimo, s kom smo v stiku, kakšno hrano jemo, v kakšnem okolju živimo.
 • Kemični dejavniki: med kemične dejavnike uvrščamo alkohol, mamila, nikotin, kofein, zdravila, pesticidi, težke kovine. Tej vrsti dejavnikov se lahko v veliki meri, če ne celo popolnoma, izognemo, saj so večina od njih razvade sodobnega življenja. Tudi pri uživanju raznih zdravil je potrebno biti izjemno previden in na nosečnost opozoriti zdravnika, da bo lahko presodil, katera zdravila bi bila primerna in katera ne.
 • Fizikalni dejavniki: k fizikalnim dejavnikom štejemo predvsem razna škodljiva sevanja, zato ni priporočljivo, da nosečnice hodijo na rentgensko slikanje. K fizikalnim dejavnikom prištevamo tudi razne poškodbe in udarce v trebuh (prometne nesreče, padci).
 • Mešani dejavniki: sem spadajo vsi ostali dejavniki tveganja, ki se jih ne da razvrstiti pod zgoraj omenjene kategorije dejavnikov tveganja. Med njimi so razne bolezni matere (sladkorna bolezen, fenilketonurija, epilepsija (zdravila – antiepileptiki), povišan krvni tlak), pomanjkanje hrane, nepravilna prehrana, dvojčki, trojčki, psihološki stres. Stres v nosečnosti je zelo pomemben dejavnik tveganja, saj fiziološke odgovore, s katerimi se telo odzove na stres, doživlja tudi otrok. To pa se opazi po rojstvu, saj je tak otrok bolj razdražljiv, jokav, občutljiv. Pri tem pa je potrebno vedeti, da je kronični (ponavljajoči se) stres nevarnejši od enkratnega oziroma akutnega.
 • Tudi med samim porodom se pojavljajo določeni dejavniki tveganja, na katere je potrebno biti še posebej pozoren. Mednje uvrščamo hipoksijo (pomanjkanje kisika), nedonošenost, pri kateri so glavni problem možganske krvavitve, medenična vstava, pri kateri je nevarnost izpada popkovnice in s tem prekinitev oskrbe s krvjo in kisikom. V to kategorijo pa uvrščamo tudi carski rez, saj to ni naravna pot, po kateri naj bi se otrok rodil in se ga po navadi poslužijo ob raznih zapletih.
 • Seveda tudi obdobje po porodu še ni varno, kar se tiče dejavnikov tveganja. Glavne težave, ki lahko pustijo na otroku posledice za nadaljnje življenje, so razne infekcije (okužbe), ki so dokaj pogoste v poporodnem obdobju, pomanjkanje kisika, zlatenica, Rh neujemanje (v drugi nosečnosti).

Po vseh teh dejavnikih Lippens (2007) določa kriterije, po katerih morajo ženske nujno v porodnišnico:

 • termin poroda pred 37. tednom,
 • več kot 10 dni po terminu poroda,
 • dvojčki,
 • medenična in prečna vstava,
 • zelena plodovnica,
 • patološka frekvenca srca,
 • hipotonija, hipertonija,
 • vročina,
 • vidna vaginalna krvavitev,
 • izpadla popkovnica,
 • predrt mehur šest ur, brez popadkov,
 • zastoj poroda 2–4 ure.

K vsemu temu avtorica dodaja, da so vsi podani kriteriji, ki določajo primernost ženske za porod doma, obsežni in jasno izraženi. Po vsem tem je torej jasno, da bi ženske, ki bi želele roditi doma, morale biti strokovno izbrane glede na zdravje ženske pred nosečnostjo, v času nosečnosti in tudi glede na družinsko zdravstveno stanje, prav tako bi odločitev zaznamovalo stanje in razvoj ploda, poleg tega pa bi bilo potrebno upoštevati še vse ostale kriterije.

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati babice

Nosečnica, ki se je odločila za porod doma, se mora odločiti tudi za strokovno izučeno osebo, ki ji bo v pomoč pri porodu. Porod je težko delo, vloga babice in medicinske sestre pred, med in po porodu pa je odgovorno in strokovno, humano in čutno delo, podpora, zavzemanje in zagovorništvo vsem udeleženim (Marin, 2005).

Drglin (2003) piše, da večina samostojnih babic promovira normalnost, zavzema se za fizično in psihično podporo, je usmerjena na ženske in jim omogoča opolnomočenje, išče preprosta in neinvazivna sredstva ter metode, preden se odloči za uporabo zelo razvite tehnologije. Babiška skrb je varna. Rutinsko porodniško vodenje ne prinaša koristi in lahko poveča tveganje. Število posegov je odvisno od izhodišč tistih, ki skrbijo za ženske. Babištvo zmanjšuje število posegov, vendar so razlike med babicami lahko zelo velike. Kadar zdravniki nadzirajo babice, se število posegov poveča, kjer pa babice delujejo neodvisno, je število posegov manjše. Babiška skrb koristi tako ženskam, ki so ocenjene kot zelo »rizične«, kot tudi nizko »rizičnim« nosečnicam. Babiška skrb je cenejša. Nekateri zdravniki nasprotujejo samostojnosti babištva zaradi političnih, ekonomskih, filozofskih razlogov, vendar svoja nasprotovanja izražajo kot medicinska dejstva.

Marin (2005) dodaja, da je babica zdravstvena delavka, ki je posebej usposobljena za delo na področju zdravstvenega varstva matere in otroka, s tem je izobražena za delo in oskrbo ženske med nosečnostjo, med porodom in v poporodni dobi. Tako mora znati samostojno voditi porod in oskrbeti novorojenčka, poznati nevarna znamenja, ki lahko opozarjajo na nepravilnosti, in predvidevati vse možne nepravilnosti ter o njih obvestiti zdravnika. Medtem pa mora do prihoda zdravnika pravilno ukrepati in nuditi strokovno pomoč.

Gorjup in Drolc (2003) navajata, da so babice, ki so bile pri nas zaposlene v področnih zdravstvenih domovih, v nekaterih primerih vodile porod na domu. Potrebne instrumente in najnujnejše negovalne pripomočke so prinašale v tako imenovani babiški torbi.

Ko se par odloči roditi doma, mora babica, ki obišče nosečnico, njo in družino poučiti o tem, kakšno opremo morajo priskrbeti za porod. Najbolje je, da ima pripravljen seznam potrebnih stvari, nujnih in neobveznih (Lees in sod., 2006).

Povzetek aktivnosti za načrtovanje poroda doma:

 • Babica skupaj z nosečnico določi upravičenosti za načrtovanje poroda doma, prav tako skupaj ugotovita, ali so zagotovljeni vsi pogoji za varnost.
 • Babica ponuja podrobne informacije, ki povzemajo raziskave o tveganjih, koristi in varnosti načrtovanih porodov na domu.
 • Potrebno se je udeležiti rednih zdravniških pregledov skupaj z babico, ki zagotavlja stalno ovrednotenje vaše nadaljnje upravičenosti do poroda na domu.
 • Babica mora imeti načrt za datoteko, povezavo z lokalno bolnišnico, ki določa, kdo je odgovoren za sprejemanje klicev v sili, transport in začetek nujne pomoči. Kopija tega načrta se hrani.
 • Babica mora posredovati kopijo prenatalnih zapiskov za 36 tednov v bolnišnico, kjer je nosečnica predhodno registrirana.
 • Babica mora zagotoviti, da se ob porodu odobri drugega spremljevalca, prav tako mora obvestiti bolnišnico o poteku in zaključku poroda (Home Birth, 2005).
 • Babica mora biti dobro pripravljena na morebitna vprašanja nosečnice in partnerja. Znati mora odgovoriti na vsakršno vprašanje (Wittgenstein, 2007).
 • Babica mora oceniti, za katero fazo poroda gre, koliko časa ima na razpolago za potrebno ukrepanje, in načrtovati vrstni red ukrepov.
 • V primeru napredovalnega poroda najprej pripravi instrumente, pravilno namesti porodnico, vzame le najnujnejše podatke, kot je trajanje poroda in čas razpoka mehurja, izvrši porodniški pregled in šele kasneje, v kolikor ostane še kaj časa, porabi ta čas za natančno anamnezo in zgoraj opisane priprave, ki so opisane zgoraj (Kolenc, 1993).

WHO (2003) navaja bolj podrobna navodila glede poroda na domu:

 • zagotovitev čiste površine za porod,
 • pred in po stiku z nosečnico in novorojenčkom si pomočnik umije roke s čisto vodo in milom,
 • poskrbeti, da se po porodu otroku obriše oči in položi na materine prsi,
 • pokriti mater in otroka,
 • uporabiti instrumente in britvico iz razpoložljive medicinske opreme za prekinitev in prerez popkovnice ter jo prerezati, ko več ne utripa,
 • po prerezu popkovnice otroka osušiti,
 • počakati, da se placenta sama izloči,
 • začeti dojiti, ko je otrok pripravljen, v eni uri po rojstvu,
 • ne pustiti ženske same v prvih 24 urah,
 • ohraniti mater in otroka na toplem in suhem,
 • otroka obleči in mu zaviti glavico,
 • pravilno odstraniti placento – varno in ustrezno kulturnemu načinu.

Tabela: Pripomočki in stvari za katere poskrbi babica

Lippens (2007) Navaja Vsebino kovčka babice z obveznO in neobveznO porodnO opremo: jones (2009) K vsemu temu dodaja naslednje pripomočke in stvari, ki jih mora urediti babica:
otoskop

 

vozilo za prevoz
ambu, primeren za novorojenčke in matere

 

mobilni telefon
maske

 

pinardovo slušalko
kisikove steklenice s primernim zračnim pritiskom

 

antiseptike: jod, alkohol, peroksid, betadine
termometer

 

tampone, namočene v alkohol in jodove gaze
stetoskop

 

svetilko
merilec krvnega tlaka in manšete

 

homeopatska zdravila
tubuse

 

lokalne anestetike
irigator

 

IV-opremo
paket za porod: sponke, epiziotomijske škarje in škarje za popkovnico

 

vitamin K
dodatno: pincete, ledvičke, klešče, krpe, brisače, tampone

 

paket za šivanje: igle, pincete, prijemalko, škarje

 

delovno obleko

 

potrošni material: sponke za popek, brizgalke, ampule, klistir, rokavice, infuzije, zdravila

 

Avtorica se strinja, da so med pomembnejšimi podatki tudi kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati babice, saj mora namreč babica, ki bo vodila takšno nosečnico in kasneje porodnico na domu, žensko pripraviti na vse in jo seznaniti, odgovorna je namreč za zdravje ženske in otroka, na kar se mora seveda spretno in dobro pripraviti, ter zagotoviti največjo možno varnost otroka in matere. Babica mora biti dobro izučena, da bo v morebitnih zapletih znala pravilno ukrepati.

Kriteriji priprave prostora, materiala

Za ženske, ki izberejo porod na domu ali v porodnem centru, bi morali zagotoviti storitve, primerljive s tistimi, ki bi jih dobile, če bi rodile v porodnišnici. Vključevati bi morale babico in po potrebi zdravniški oskrbo, izobraževanje in kontinuirano skrb med nosečnostjo, porodom in po njem ter dodatno socialno podporo, če je potrebna (Drglin, 2003).

Bračič (2008) navaja, da je pri rojstvu otroka običajno veliko krvi in da babice ali doule že vnaprej naročijo staršema, naj pripravita stare rjuhe in brisače. Svetujejo tudi, naj kupita ali si izposodita porodni bazen. Prodaja le-teh naj bi se v zadnjem letu enkrat ali celo dvakrat povečala. Tisti, ki so izkusili čudež rojstva doma, pravijo, da gre na koncu tako marsikaj v smeti.

Babica, ki bo nosečnico spremljala ob porodu na domu, mora preveriti primernost prostora in nujno potrebnih pripomočkov, ki jih je morala pripraviti nosečnica, prav tako se mora prepričati o primernem stanju nosečnice za porod na domu.

Burchardt (2002) dodaja, da statistike kažejo na visoko kakovost porodov izven porodnišnice. Pri tem so potrebni naslednji pogoji:

 • dobri higienski pogoji,
 • dobro telesno stanje nosečnice,
 • visoka stopnja znanja o porodu in dobra pripravljenost,
 • zaupen odnos med babico in starši, ki je nastajal že med nosečnostjo,
 • visok nivo usposobljenih babic,
 • hitra razpoložljivost klinike na podlagi dobre infrastrukture,
 • dobra opremljenost babic.

Veliko babic, ki pomaga pri porodu doma, dela v dvoje tako da ena skrbi za žensko, druga pa za otroka.

Prelec (2001) se strinja, da je najpomembnejše, da so izpolnjeni pogoji, kot jih navaja Burchardt. Dobri higienski pogoji morajo zajemati splošno higieno, neoporečno čisto vodo, ogrevanje in zasebnost. Glede na infrastrukturo mora biti izpolnjena dobra povezava z bolnišnico, dostop intervencijskega vozila in hiter transport.

Ko babica preveri, ali so dani pogoji izpolnjeni, si mora za ustrezno vodenje pripraviti še naslednje stvari:

 • dovolj velik, zračen in dobro osvetljen prostor,
 • ne prenizko porodno posteljo, ki naj ne bo premehka, dostopna z vseh strani in dovolj široka, da bo možno položiti porodnico na posteljo prečno,
 • zadostno količino neoporečne vode z razkužili (če je čistost vode vprašljiva, je treba vodo prekuhati),
 • zadostno količino čistega perila (z likanjem lahko dosežemo brezkužnost perila).

Stvari, ki jih babica prinese sama:

 • potrebne sterilne inštrumente, kot so škarje, po možnosti tudi škarje popkarice, pincete, prijemalke, trak ali sponke za popkovnico, dva peana,
 • zavojni material, kot so sterilni povojčki, zloženci in tamponi,
 • ostali pribor, kot je lopatasta nočna posoda, toplomer, termofor za novorojenčka, gumijaste rokavice, razkužilo, crederjeve kapljice.

Različni avtorji imajo različne predloge glede nujnih in manj nujnih stvari za porod na domu, ki naj jih po naročilu babice pripravi nosečnica. Naprej Less in sod. (2006) ter Jones (2009) podrobneje navajajo stvari in pripomočke, ki jih lahko razdelimo na kategorije po nujnosti. Avtorica jih je opredelila v tabeli.

Tabela: Pripomočki za porod

Nujna oprema za porod dodatni predmeti za udobje stvari za POZNEJE Stvari, potrebne za otroka
udobno oblačilo

 

majhna naravna spužva

 

brisače

 

mehke čiste brisače in rjuhe

 

kratke nogavice

 

ročno ogledalo

 

higienski vložki

 

plenice

 

umivalne brisače

 

porodni bazen (predčasno naročilo) hlačke za enkratno uporabo

 

oblačila

 

čiste rjuhe za posteljo

 

električni grelec

 

modrček za dojenje

 

rokavičke proti praskanju

 

polivinilasto pregrinjalo za tla

 

nasekan led ali koščki ledu

 

spalne srajce, copati, halja

 

odejico

 

svetilka ali močna baterija

 

termofor

 

sveže rjuhe za posteljo

 

vata

 

blazine

 

razpršilec z vodo

 

vreče za odpadke

 

hladilno mazilo in mandljevo olje

 

vroča voda

 

balzam za ustnice

 

previjalna podloga

 

milo

 

velika talna blazina prenosna posteljica

 

čiste brisače

 

ročni ali prenosni ventilator

 

energijski prigrizki

 

pripomočki za masažo

 

olje za masažo presredka

 

nizek stolček brez naslanjača

 

aromaterapije (kadilo)

 

sveče

 

glasbo

 

žoge

 

kamero in fotoaparat

Glede na vse kriterije, ki jih morajo zagotoviti ženske in babice, se avtorica opredeljuje še na kriterije prostora in materiala. Za pripravo prostora in materiala babica seznani žensko in njenega partnerja, da poskrbita za tisti minimalni standard, ki ga mora prostor in material dosegati. Vsi ostali dodatki, ki si jih lahko omogočita, pripomorejo k boljšemu počutju. Pomembno je, da je zares pripravljeno, kar je nujno, in da se tega ne išče, ko je porod že v teku. Tako lahko porod poteka mirno in je vse dano pri roki ženski, partnerju in babici.

Vir: diplomska naloga avtorice Sare Kac (2012): Pogoji za porod doma (ženske, ki lahko rodijo doma), pod mentorstvom viš. pred. Teje Škodič Zakšek, dipl. ing. rad., dipl. bab., MSc (UK)

Foto

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.