Mamam in novorojencem prijazen pristop – “Mother&baby friendly “

 Mother friendly/mamam prijazno  pomeni, da se posamezniki ali ustanova, ki skrbijo za nego in dobro počutje mater, otrok in družine. Gre za spodbujanje in promoviranje »evidence based« torej na dokazih temelječe prakse, ki je mamam in otrokom prijazna.

Porodnišnice/zdravstveni domovi predstavljajo močan zgled za nove matere.  Baby-Friendly Hospital Initiative, ki je bila ustanovljena leta 1991 pod okriljem Unicefa in Svetovne zdravstvene organizacije  si prizadeva, da se zagotovi, da so vse porodnišnice, bolnišnice, porodni centri odprti do dojenja in ga podpirajo.

Baby-friendly Hospital Initiative – WHO

The Baby-Friendly Hospital Initiative – UNICEF

Za tak pristop se potrebuje zadostno število izobraženega kadra, ki svoje znanje redno obnavlja in nadgrajuje. Zaradi BFHI imajo lahko matere občutek, da jih silimo z dojenjem. Kar se pa tiče zadovoljstva zdravstvenih delavcev s takšnim načinom dela  pa osebje samo meni, da je veliko zabavneje delati z dojenjem, da imajo s tem veliko več samozavesti v sebe kot BF svetovalci, ker imajo znanje in so se ga naučili uporabljati tudi v praksi.

Torej lahko vidimo da ima lahko v matere in otroke prijazno delovanje pozitivne in tudi nekatere negativne učinke. Zato je zelo pomembno, da svoja znanja redno nadgrajujemo in obnavljamo, saj bomo le tako lahko k našim uporabnikom pristopili na način, da jih ne bomo prestrašili. Moramo jim znati na primeren način predstaviti prednosti našega pristopa in prav tako sprejeti njihove odločitve, kljub temu če se ne skladajo z našo politiko, prepričanjem in delovanjem. Torej, ko govorimo o dojenju, ne smemo pozabit na človekove pravice mame »Human rights in childbirth«, ki lahko zaradi svojih izkušenj, prepričanj dojenje zavrne in ima za to vso pravico.

Izobraziti pa moramo tudi ženske.

Preberi še:

Porodnišnica prijazna mamam

Zanzu – Moje telo v besedah in slikah

Študija: The Coalition for Improving Maternity Services: Evidence Basis for the Ten Steps of Mother-Friendly Care

5796967-2IMCO.com

“Mother friendly” means that individuals or institutions are responsible for the care and welfare of mothers, children and families. It is about encouraging and promoting “evidence-based” practice that is mother- and child-friendly.

Hospitals and maternity units represent a powerful model for new mothers. The Baby-Friendly Hospital Initiative, which was established in 1991 under the patronage of UNICEF and the World Health organization strives to ensure that all maternity hospitals, hospitals, birth centers are open to breast-feeding and are supporting it.Unicef – klik

 

Because of “Baby friendly hospital iniciative” BFHI mothers may feel to be forced with breastfeeding. But health workers are satisfied. They said that it’s a lot of fun to work with breast-feeding, that they have much more confidence as BF consultants because they have the knowledge and they learned to use it in practice.

 

So we can see that women and children-friendly operation may have positive and also some negative effects. It is therefore very important that our knowledge is regularly upgraded and renewed, because only so we will be able to approach our customers in a way that they will not be frightened. We need to know how to present the advantages of our approach in an appropriate way and also to accept their decisions, if they do not agree with our policy, belief and action. So when we talk about breast-feeding, we should not forget the mother’s human rights “Human rights in childbirth”, who has the right to refuse breast-feeding because of her experience and beliefs.

Human rights in Childbirth

Human rights in Childbirth – FB

Mother friendly.org

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.